Tokyo 2003 | Photo Credit: Toshikazu Yoshioka

Jahr: 
2003