Tokyo 2003 | Photo Credit: Toshikazu Yoshioka

Year: 
2003