Tokyo 2003 | Photo Credit: Toshikazu Yoshioka

Año: 
2003